Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van Ilona Steege Producties, van toepassing op enerzijds de website www.ilonasteege.nl, anderzijds de mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Ilona Steege Producties.

Algemene voorwaarden Ilona Steege Producties met betrekking tot opdrachten

KvK : 63752301

Artikel 1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.

c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Ilona Steege Producties van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Ilona Steege Producties zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

a. Alle offertes van Ilona Steege Producties, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Ilona Steege Producties kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.

b. Eerst door schriftelijke bevestiging door Ilona Steege Producties van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.

c. Ilona Steege Producties is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Ilona Steege Producties verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

Artikel 3. Muziek

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn verdeeld in een deel STEMRA, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met videobeeld en het deel BUMA als video's inclusief geluid openbaar gemaakt worden via internet of andere openbare kanalen. De STEMRA kosten zijn reeds afgedragen door Ilona Steege Producties. Voor de BUMA kosten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor aanmelding en afdracht.

Artikel 4. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

Artikel 5. Betaling en Incasso

a. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen of anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.


b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, dan is Ilona Steege Producties genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die € 25,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt € 75,- extra kosten. Indien de opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal Ilona Steege Producties opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.

c. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Ilona Steege Producties op de opdrachtgever direct opeisbaar.

d. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Ilona Steege Producties in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

Artikel 6. Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 10 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Ilona Steege Producties te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 7. Leveringstermijn

a. Een door Ilona Steege Producties opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.

b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Ilona Steege Producties van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Ilona Steege Producties op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, ten einde het verzuim van Ilona Steege Producties in te laten treden, Ilona Steege Producties overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Promotie

Ilona Steege Producties behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Ilona Steege Producties aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Ilona Steege Producties jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Ilona Steege Producties of enige in haar onderneming werkzame personen. Ilona Steege Producties is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan producten als SD kaart of externe harde schijf is ontstaan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien door Ilona Steege Producties door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Ilona Steege Producties naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Ilona Steege Producties niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien Ilona Steege Producties krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Ilona Steege Producties aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.

Daarnaast is Ilona Steege Producties, ter uitsluitende beoordeling van Ilona Steege Producties, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Ilona Steege Producties is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Ilona Steege Producties zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Ilona Steege Producties. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Ilona Steege Producties de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

b. De opdrachtgevers vrijwaren Ilona Steege Producties volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Ilona Steege Producties ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties ( video, animaties of audio.) die door Ilona Steege Producties gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Ilona Steege Producties gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc

c. Ilona Steege Producties behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.

e. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Ilona Steege Producties gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de ter zake door Ilona Steege Producties gemaakte kosten te vergoeden.

f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Ilona Steege Producties hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

g. Ilona Steege Producties heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Ilona Steege Producties uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 11. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken

a. Ilona Steege Producties zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.